Denken met het Hart, Hildegund Fischle-Carl

Wie de krachten van het onbewuste aanroept, staat in een oeroude traditie.

Wie in overeenstemming leeft met zijn onbewuste, en voelt dat hij contact heeft met datgene wat er onder het kleine bewuste gedeelte van de persoonlijkheid gaande is, ondervindt voortdurend de steun van helpende krachten.

De gehele mens in actie. De moed om op eigen kompas te varen.

Over voortdurende overdreven activiteit:

Beiden - de overactieve en de verlamde mens - lijden aan min of meer latente depressieve buien. Iemand wordt depressief als hij geen mogelijkheid meer ziet om zichzelf te verwerkelijken, zichzelf te zijn en zichzelf te leren kennen.

Denkprestaties vs voelprestaties:

Erich Fromm spreekt over de pathologie van de normaliteit: de ziekte van de gestoorde innerlijke productiviteit ahv denkprestaties. Dat voelen ook een innerlijke activiteit en een voelprestatie is die de basis is voor verregaande verruiming en vorming van de persoonlijkheid, zou vaker gezegd en gehoord moeten worden.

(Bleri Lleshi: doen uit LIEFDE)

We hebben onze wereld dermate rationalistisch gemaakt, ons subject-zijn zo verregaand opgeheven, ons door de daarmee verbonden materiële welstand zo sterk laten misleiden, dat we de beginnende zelfdestructie niet meer konden waarnemen. De door de ratio beheerste levensinstelling leidde tot de triomf van de doelmatigheid. Het principe van het rationele leidde tot het principe van de effectiviteit, een principe waarvan steeds duidelijker wordt dat het in strijd is met de wetten van het leven. Het gevolg van deze processen was, dat de mens steeds meer een ding werd. [...] Het feit dat nuttigheid tot norm verheven werd, deed geen recht aan de waarde van de mens als persoon.

Ik ben pas sociaal, als ik niet wil hebben, maar bereid ben om te geven.

Je identiteit vinden, betekent voor jezelf uitkomen in de zin van liefdevol helpen en kritisch stimuleren.

Toenadering en sympathie ontstaan meestal via het inzicht verwerven in de lijdensgeschiedenis van degene die onder de druk van zijn lijden tegenover ons zit, en op zoek is naar nieuwe mogelijkheden.

Zonder deelname van emoties is verandering niet mogelijk.

Ieder verzet tegen basisfuncties leidt tot ontwikkelingsstoringen.

Vuur is het symbool van de transformatie, het omzetten van energie.

Over "Daarboven moeten staan:"

Met dit erboven staan is altijd iets mis. In de allermeeste gevallen dient het ter motivatie van een verdringing en als troost tegenover een nog niet hanteerbare reactie.

Daar waar ik niet voor mezelf kan uitkomen en me niet kan uiten, kweek ik bij de ander de mogelijkheid om verkeerd te reageren.

Veel mensen zijn min of meer onbewust op zoek naar mogelijkheden om hun bestaan te verbreden. Veel verschijnselen bij de jeugd over de hele wereld moet men als min of meer geslaagde protesten tegen een voortschrijdende eenzijdigheid en psychische verarming beschouwen. De belangstelling voor jong en oud voor meditatie, voor yoga en alle oefeningen die moeten dienen tot vergrote zelfervaring en de toenemende openheid voor alles wat rationeel niet helemaal verklaarbaar is, zijn allemaal vormen van dit streven.

Primaire behoeften die gedurende lange tijd niet bevredigd konden worden, zullen later een langdurige heerschappij opeisen.

Wie fantasie heeft, is productiever als hij nadenkt.

Omdat degene die door de ratio beheerst wordt niet wil toegeven dat er dingen bestaan die onverklaarbaar, onbegrijpelijk en als zodanig geheimzinnig zijn, doet hij net alsof alle vragen beantwoord zijn door dingen te BENOEMEN of er een TERM voor te vinden.

Wie wijs is, is nooit een allesweter. Veeleer geeft hij een voorbeeld van het belang in de spanning van het onopgeloste, in de ontmoeting met het irrationele te kunnen leven. Hoe groter onze angst is, des te perfecter en dwangmatiger moet ons denksysteem zijn om te kunnen bestaan. DENKEN IS TERMINOLOGISCHE WERELDVERBETERING EN TEGELIJK ZELFBESCHERMING.

Waar beleving van waarden niet meer te realiseren is, bestaat geen verantwoordelijkheid, noch voor zichzelf, noch tegenover anderen.

Het vinden van zin gaat niet zonder het beleven van waarden. [...] Wie niet tot sterke en diepe gevoelens tot staat is, kan geen waardencompetentie ontwikkelen. Een waarde neemt in betekenis en gewicht toe, wanneer hij in een groter zingevingsverband ingepast kan worden.

Individuatie en het geslaagde vinden van zichzelf krijg zijn zin voor het individu en ook voor anderen pas wanneer het verbonden is met beleven of het aanvoelen van structuren, met structurering en met het behoren tot een geheel. Hierin ligt HET SOCIAL BINNEN INDIVIDUATIE.

Het vinden van jezelf is nooit een doel op zichzelf en houdt niet bij jezelf op. Wie tot integratie komt, wie vanuit een verruimd bewustzijn kan leven, kan ook in de ander op gang brengen en teweegbrengen wat in hemzelf realiteit is geworden.

De ziel wordt niet alleen ziek door verdringing van driften, maar ook door verdringing van gevoelens, dat wil zeggen door gebrek aan bevrediging van waarde en zin.

De hedendaagse mens wil de wereld beheersen, zich tot het bovenmenselijke opwerken, en voelt zich gedragen door het succes van zijn manipulatie. De confrontatie met het ongrijpbare, met het transcendente, is echter juist het tegendeel: overweldigd worden, wijs worden door de ontmoeting en het gegrepen worden door het steeds grotere. Het succes is dan van veel minder belang.

Symbolen maken iets onzichtbaars zichtbaar.

De boom als symbool:

- symboliseert levens-en groeiprocessen

- symbool van verandering

- uitdrukking van het leven in zijn complexiteit, onbekende geworteldheid

- gebondenheid aan het aardse, evenals het uitgroeien in licht, lucht en hemel

- uitdrukking van integratie, vereniging en verdichting

Hoe levendiger en ontwikkelder onze gevoelsfunctie en onze intuïtie de voorwaarden schept voor wereldbeleving, des te rijker, veelvoudiger en dieper wordt de wereld voor ons en des te meer volheid is er in ons. Dat is een leven zonder leegte en zonder zinloosheid.