Mens Als Natuur

Een vertaling van de metatheorie geschreven door Kjell Standal uit Noorwegen, de oprichter van “Zelf-Regulatie Gebaseerde en Ervaring-Georiënteerde Vegetotherapie”

“Ken je iets van de wereld om je heen?” vraagt Don Juan aan zijn student, Carlos Castaneda, op hun tweede afspraak.

“Ik weet verschillende dingen,” antwoordt Castaneda, denkend aan zijn academische opleiding.

“Ik bedoel, voel je ooit de wereld rond je?” vraagt Juan.

“Ik voel zo veel van de wereld rond me als ik kan,” antwoord Carlos.

“Dat is niet genoeg. Je moet het hele ding voelen, anders geraakt de betekenis van de wereld verloren,” antwoord Juan.

uit The Teachings of Don Juan, Carlos Castaneda

Men hoort vaak dat de mens als deel wordt beschouwd van de natuur. Ik zou verder gaan, hoe ik het zie is dat de mens natuur is.

Als de mens natuur is, dan functioneert elke wetmatigheid uit de natuur onverbiddelijk ook in en voor de mens. Dit wil bijgevolg zeggen dat elke interactie die gebeurt tussen mensen ook een reflectie is van natuurwetten, in de zin dat natuur communiceert met natuur.

De mens verschijnt als natuur door het universele in de natuur. De mens verschijnt in zijn fysieke vorm van vlees en bloed, die een brein heeft, twee armen, twee benen en zintuigen. Hier kunnen we de methodologische benadering beginnen waarnemen die ik heb gekozen om de mens te beschouwen als natuur, het dialectische denken en waarnemen. Wat ik hiermee bedoel is dat “begrijpen”, zoals Don Juan het duidt, impliceert… de totale eenheid betreden.

Dit wil niet zeggen dat begrijpen niet bereikt kan worden door mensen die deze eenheid niet aanschouwen of ze niet betreden hebben, maar eerder dat de bewuste persoon die zijn bewustzijn integreert in de natuur ook een niveau van bewustzijn betreedt voortkomend uit een fundamentele basis die alles aanschouwt als een geheel, zowel in de persoon als mens en zo ook in relatie tot het individu zijn existentiële positie in de natuur, in andere woorden, het geheel, of wat we de kosmos noemen.

Voor mij wijst dit op de interactie tussen de wezenlijke vorm waarin de mens verschijnt en de werkelijke natuurwetten die aanwezig zijn in zowel mens als natuur. Om dit duidelijker begrijpbaar te maken, beschouw de volgende the stellingen:

 • Alle natuurwetten zijn van toepassing zonder uitzondering, inclusief voor het menselijk organisme.

 • Alle menselijke activiteiten vormen een zoektocht naar innerlijke connecties die gebaseerd zijn op de natuur zijn consistente harmonie, zelfs in zijn meest chaotische staat. 

 • Alle menselijke activiteiten zijn een expressie van de beweging van de natuur, verandering en transformatie.

 • Alle beweging, verandering en transformatie komt voort vanuit een doordringende interne consistentie en is daarvan tegelijkertijd de basis, de onderbouw.

Interne consistentie en diepe inter-relatie op complexe levels vormen de kern van alle natuurwetten.

Dit is van toepassing op elke en iedere betrekking tussen mensen net zoals het van toepassing is op de interne werking van de cognitieve processen binnen de mens. Elke menselijke interactie staat in wisselwerking met de natuur.

Als we in staat zijn om te kijken in de natuur en zijn kosmische vorm, geloof ik dat, op basis van onze huidige staat van kennis en inzicht, we ons moeten richten op quantum fysica om ervaringen, theorieën en hypothesen de vinden in betrekking tot de fundamentele staat van de natuur.

Vanuit mijn standpunt is het nodig een aantal hypothesen te formuleren over de natuurwetten op zo’n manier dat ze direct betrekking hebben op de mens, die natuur is. We nemen daarom enkele beweringen over vanuit quantum fysica samenhangend met dialectisch denken als een benadering van perceptie en theorie:

 • Alle natuurwetten, dat wil zeggen alle weten van de realiteit die we ontdekt hebben en aan het ontdekken zijn, vertellen ons enkel wat mogelijk is onder specifieke omstandigheden, en wat onmogelijk is onder diezelfde omstandigheden. Deze wetten zeggen niets over wat echt aan het gebeuren is, of wat zal gebeuren. Ze zeggen ons enkel wat zou kunnen gebeuren. De natuurwetten zijn een verzameling van waarschijnlijkheden.

 • De mens als natuur is een bewust wezen. Dat wil zeggen dat we naar de mens kunnen kijken als een manier van de natuur om zelfbewustzijn te bereiken. Dit wil niet zeggen dat de natuur noodzakelijk was om de mens te produceren, maar eerder dat de mens ontstond bij toeval in de stroom van noodzakelijkheid. Bijgevolg weerspiegelt deze noodzakelijkheid de natuur zijn evolutie in de richting van meer en meer complexe vormen van bewustzijn, waarin de mens gezien kan worden als een van de vele vormen van bewustzijn.

 • Op basis van de menselijke capaciteit voor bewustzijn, die ik definieer als het brengen van zijn acties en gedachten in harmonie met de fundamentele wetten binnen en buiten zijn eigen bestaan, volgt bij noodzaak dat de natuur ook het potentieel heeft voortgebracht voor de negatie (het omgekeerde) van bewustzijn. In andere woorden, een streven om te ontkennen, om onszelf buiten en boven de logica van de natuur te plaatsen: destructie en een voortdurende destructieve tegenhanger van bewustzijn. Dit kan leiden tot het uitdoven van het bewustzijnselement in de natuur, en dus inclusief in sommige gevallen in dat wat we de naam mens hebben gegeven.

De totale eenheid gerealiseerd door de dialectische benadering tussen begrijpen in het domein van onderzoeken, onthullen en aanschouwen van de verwevenheid in de natuur, en tegelijkertijd capabel zijn om de eenheid van zichzelf in de wereld te voelen en de eenheid van de wereld in zichzelf, vormen de werkelijke basis om te leven in, met en voor die eenheid, terwijl het tegelijkertijd leeft in, met en voor ons allen.

Dit is de echte basis van het dialectische denken over onze existentiële situatie. Als we de dialectiek en quantum fysica als ons startpunt nemen, is het logisch te beschouwen dat de mens initieel verscheen als een gevolg van het groeien of accumuleren van potentiëlen in de natuur die de verschijning van de mens verkozen als een van de potentiëlen voor bewustzijn in de natuur.

Dit was enkel en alleen zo omdat deze potentiëlen waarachtig bestonden in de realiteit. De mens verscheen dus initieel als een potentieel, omdat dat potentieel bestond in de realiteit. De mens is in die zin natuur omdat de mens werkelijk bestond in het rijk van het mogelijke.

Dit wil zeggen dat de mens als natuur zich ook uit in het universele in de mens: in zijn fysieke vorm. Het universele in de mens is dialectisch: de fysieke vorm roept potentiëlen op naar meer bewustzijn, terwijl deze potentiëlen voor bewustzijn tegelijkertijd een terugwerkende impact hebben op de fysieke vorm van de mens.

Overeenkomstigheid heerst in het universum: mensen zijn hetzelfde. Maar uniciteit is ook evident in de universaliteit van de mens. Verschil is inherent aan gelijkaardigheid, en het feit dat alle mensen hetzelfde zijn verzekert hun ongelijkaardigheid. Deze ongelijkaardigheid, de diversiteit in de mens, is de werkelijke basis voor hun gelijkaardigheid. Door de gelijkaardigheid te erkennen, leggen we het fundament voor echte ongelijkaardigheid, die ingeworteld zit als een diep besef van samenhorigheid.

Mens als natuur brengt ook met zich mee dat man en vrouw hetzelfde zijn, hoewel ze net zo verschillend zijn als elke twee mannen, twee vrouwen of volwassenen en kinderen. Eenheid komt voort vanuit onze diversiteit, en alle diversiteit van mensen samen beslaat dus de basisvoorwaarde ten grondslag liggend aan de eenheid van mensen.

Vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid, etc. vormen dus niet iets dat vrouwen moeten heroveren, maar eerder iets dat we allemaal moeten herstellen.

Door onze gelijkaardigheid te erkennen, leggen we de basis voor echte ongelijkaardigheid. Door echte ongelijkaardigheid, kunnen mensen geünificeerd worden tot een dialectische geheel, waar het specifieke en het universele convergeren.  Deze convergentie transmuteert in een nieuwe kwaliteit, een liefdesverhaal van de realiteit, waar alle mensen geünificeerd zijn in het ene, en waar het ene geünificeerd is en gedifferentieerd is van alle anderen. Dit is ware individualiteit! 

De dialectische kijk op de verwevenheid tussen kans en noodzaak, zoals gezien in quantum fysica, leidt ons terug naar het echte begrip van  de vrijheid van de natuur, van de vrijheid van de mens.

In zijn actieve inspanningen, is de mens ver verwijderd van een of andere speelbal te zijn van blinde fanatieke kans, noch is hij onderhevig aan onveranderlijke noodzaak. De mens maakt gebruik van het kanselement in actuele gebeurtenissen, en menselijke vrijheid is net afhankelijk van het feit dat de mens zijn toekomst kan bepaald worden omdat die niet vooraf bepaald is.

De toekomst onthult zich op een manier die gedeeltelijk gedetermineerd is door het verleden, maar het verleden is absoluut niet definitief bepalend - noch voor individuele aspecten van de natuur, noch in de natuur in zijn historische fylogenetische belichaming (de mens). Dit is bewezen in de individuele ontwikkelingsfase, de bekwaamheid van elk individu om zijn of haar eigen leven en lichaam te vormen, of als evolutie van soorten, dit wil zeggen, de richting van menselijke evolutie. 

Het volgt dan ook dat de natuur zijn ontogenetische belichaming (het individu zijn levensbiografie) ook een vehikel is voor elke mogelijkheid die zich kan manifesteren in de realiteit.

Als de mens de specifieke vorm is waarin de natuur zijn streven naar zelfbewustzijn is uitgedrukt, dan moet het universele binnen het specifieke eruit bestaan uit dat deze specifieke vorm, mens, een universeel bewustzijnspotentieel bezit.

Dit wil zeggen dat vrijheid van determinisme niet zomaar gegeven is, maar eerder dat het gecreëerd kan worden en verkregen kan worden door de basisvoorwaarden te wijzigen die gevestigd zijn in geloof van het noodzakelijke. Dit kan gebeuren enkel en alleen door zich bezig te houden met acties die het aantal mogelijkheden verhogen, met de basis van deze acties dat ze, door hun manifestatie, de basis zullen leggen voor het veranderen van wat mogelijk is.

De waarschijnlijkheid dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden kan verhoogd worden, terwijl dat van anderen verlaagd kan worden. Het is belangrijk om als onze basis te stellen dat de realiteit niet onvoorwaardelijk overeenstemt met dat wat we denken, maar eerder dat onze gedachten in congruentie gebracht moeten worden met dat wat werkelijk bestaat in de natuur. Dit kan ons naar het punt brengen waar gedachten convergeren met, integreren in en opstijgen naar de natuur. Op deze manier, vermengt natuur met natuur.

Natuur zal zich altijd tonen aan ieder van ons op verschillende manieren en in verschillende vormen op verschillende tijdstippen. Niettegenstaande dat, de fundamentele waarheid is dat waarin we verschijnen natuur is, en dat wat we altijd zijn natuur is, zodat de mens altijd natuur zal zijn en blijven. 

Mens als natuur wil zeggen dat elke gedachte die de mens produceert ook natuur is. Elk idee binnen elk individu, en elke verbeelding binnen elk individu moet ook natuur zijn. Als dit echt zo is, dan reflecteert ook elke gedachte over goddelijkheid of God de natuur van de mens. Dit kan enkel maar betekenen dat elke gedachte over goddelijkheid ingeworteld is in de natuur en de natuurlijke fenomenologische elementen die niet onderzocht zijn door de mens.

Als gedachten over God voortkomen uit de natuur, dan moet dat beteken dat God natuur is. Dit kan enkel betekenen dat als mens natuur is, dat God ook natuur is. Maar als God natuur is, dan zijn God en mens een: ze zijn allebei hetzelfde. 

Ze zijn natuur!

De mens blijft dan achter met het indringende inzicht in de natuur die de mens zelf in relatie stelt tot de natuur. Wanneer de mens aanschouwt dat hij natuur is, verkrijgt hij volledige vrijheid om te leven als natuur, met natuur en in natuur. De mens is dan menselijk.

Bekeken vanuit deze benadering  en gedachtegang, verkrijgt de mens zijn volledige vrijheid enkel en alleen als hij geheel en volledig erkent op alle niveau’s dat hij natuur is, en samenleeft met natuur als natuur.

Waarom je niet moet doen en niet moet weten (tenzij als je beseft dat je dat niet bent)

Gewoon zijn is het moeilijkste dat er is.

Wie ben ik?
Weet ik niet…

Wat ik ben kan niet geweten, omvat of gevat worden,
maar ik ben, dat ervaar ik,
in mij is er iets dat is,
een zijn.

Als ik niet weet, niet bevat, niet conceptualiseer,
wat ik ben, 
kan ik zijn.

Wie ik denk te zijn, 
is nooit wie ik ben,

Dus wat ik kan doen is
niet proberen te beschrijven (of dat beschrijven op zijn minst niet geloven)
wat ik ben
om tot een…
duidelijkere, “correctere” bevatting te komen,
maar ik moet, ik kan 
gewoon zijn.

Gewoon zijn is het moeilijkste dat er is.
Als ik kan zijn, 
kan ik doen - net omdat mijn zijn ook doend is,
mijn zijn is een iets dat doet vanuit zijn zijn,
en moet niet tot een beslissing overgaan om te doen,
doen is inherent aan mijn zijn.

Echter als ik zonodig wil doen, dat wil zeggen

met de arrogantie of overtuiging leef dat mijn doen,
op de een of andere manier beter is in doen
dan het zijn waarvan het doen wordt gedaan 
puur vanuit de staat en compleetheid van zijn wezen

of, als ik wil weten, dat wil zeggen

met de arrogantie of overtuiging leef
dat mijn weten op een of andere manier
kan bevatten wat de totaliteit of perfectie van mijn zijn is,

dan zal ik de rol van maker op mij nemen,
de maker van ziekte, oorlog, conflict en onvolkomenheden in mijzelf.

Ik zal mijn zijn die heel is in zich zelf
en volwaardig is in zich zelf
in stukken delen en 
zijn vloeiende wezensstaat blokkeren,

beseffend uiteindelijk 
dat ik diegene was 
die dat gedaan heeft, 

beseffend uiteindelijk
dat ik, al die tijd,
genoeg was 
in mijn zijn,

maar ik moest zonodig doen!
Ik moest zonodig weten!

Every day i make a fool of my self

The Fool by Cecil Collins

The Fool by Cecil Collins

Today, from the moment i woke up,
(until the moment)
i went to sleep
i made a fool of my self.

As soon as i
present myself,
i make a fool of my self.

Every where i go
i forget my self
and make a fool of
my self.

Some times however
i find my self,
the fool exposed -
the ornamented installation
enclosing my self.

I have met many fools
that i made myself,
often they have tried
to convince me that
they
are my self.

What a fool am i
to have believed these fools
so often

to believe that i
could create
my self

while my self
could be
the only created,
that I
can be:
my self.

Now,
I have to
shake hands
with all those fools
i’ve made my self,
and thank those fools

for being the mirrors
through which
i will always be able to
see
my self.

Every time
i see that
- again -
i make one of those
fools my self,
I find my self,
I create an opening
to my self.

De Heilige Oorlog door René Daumal

Nederlandse vertaling van La Guerre Sainte door René Daumal.

daumal.jpg

Ik ga een gedicht schrijven over oorlog. Misschien zal het geen echt gedicht zijn, maar het zal wel gaan over een echte oorlog.

Het zal geen echt gedicht worden, want als de echte poëet hier zou zijn en als het nieuws zich zou verspreiden dat hij zou gaan spreken - dan zou er een grootse stilte vallen; bij het eerste bericht zou er een diepe stilte opzwellen,  een grootse stilte met duizend bliksemflitsen.

De poëet zou zichtbaar zijn; we zouden hem zien; met hem in ons zicht, zou hij ons zien; en we zouden vervagen in onze eigen arme schaduwen, we zouden het feit dat hij zo echt is verafschuwen, wij ziekelijken, wij gestoorden, wij onrustigen.

Hij zou hier zijn, vol tot barstens toe met de duizenden bliksemflitsen van de menigte aan vijanden die hij bevat - want hij bevat ze, en hij bevredigt hen wanneer hij wil - gloeiend met pijn en heilige woede, echter onbeweeglijk als een man die een lont aansteekt, zou hij in de grootse stilte een klein kraantje openen, het zeer kleine kraantje van de woordenmolen, en zou hij een gedicht laten vloeien, zulk een gedicht dat je er groen van zou worden.

Wat ik zal maken zal geen echte, poëtische, poëtenpoëzie zijn want als het woord “oorlog” zou gebruikt worden in een echt gedicht - dan zou oorlog, de echte oorlog waarover de echte poëet het heeft, oorlog zonder genade, oorlog zonder wapenstilstand voorgoed openbreken in het diepste van onze harten.

Want in een echt gedicht dragen woorden hun eigen feiten.

Noch zal dit een filosofisch vertoog zijn. Want om een filosoof te zijn, om de waarheid meer lief te hebben dan zichzelf, moet men eerst sterven ten opzichte van zelfbedrog, moet men de verraderlijke zelfvoldaanheid van de droom -en gezellig fantasiewereld gedood hebben. En dat is het doel en het einde van de oorlog; ook al is de oorlog amper begonnen, er zijn nog altijd verraders te ontmaskeren. 

Noch zal het een geleerd werk zijn. Want om geleerd te zijn, om de dingen te zien en ervan te houden zoals ze zijn, moet men zichzelf zijn, en van zichzelf houden zoals men is. Men moet de bedrieglijke spiegels gebroken hebben, men moet met meedogenloze blik komaf gemaakt hebben met de indringende spoken. En dat is het doel en het einde van de oorlog; ook al is de oorlog amper begonnen, er zijn nog altijd maskers af te scheuren. 

Noch zal het een vurig lied zijn. Want enthousiasme is pas stabiel wanneer de god opstaat, wanneer de vijanden niet meer zijn dan vormeloze krachten, wanneer het gekletter van oorlog doofmakend weergalmt; en ook al is de oorlog amper begonnen, we hebben ons beddengoed nog steeds niet in het vuur gegooid. 

Noch zal het een magische oproeping zijn, want de magiër bidt naar zijn god, “Doe wat ik wil,” en hij weigert om oorlog te voeren met zijn ergste vijand, als de vijand hem behaagt; noch zal het een gebod van een gelovige zijn, want op zijn best bidt de gelovige “Doe wat je wil,” en daarvoor moet hij ijzer en vuur in de ingewanden steken - wat de oorlogsdaad is, en de oorlog is amper begonnen. 

Het zal een beetje van dit alles zijn, een beetje hoop en inspanning in de richting van dit alles, en het zal ook een beetje een oproep tot gewapend verzet zijn. Een oproep dat het spel van echo’s kan terugsturen naar mij, en dat anderen misschien zullen horen.

Je mag nu eens raden over welk soort oorlog ik wil praten.

Over andere oorlogen - over diegene die we doorstaan - zal ik niet spreken. Als ik over deze oorlogen zou spreken, zou het gewone literatuur zijn, een noodoplossing, een vervanging, een excuus. Net zoals het me voorviel dat ik het woord “verschrikkelijk” gebruikte wanneer ik geen kippenvel had. Net zoals ik het spreekwoord “sterven van de honger” gebruikte wanneer ik het punt nog niet had bereikt dat ik eten moest gaan stelen. Net zoals ik sprak over krankzinnigheid vooraleer ik had geprobeerd de oneindigheid te beschouwen door een sleutelgat. Net zoals ik over de dood sprak vooraleer mijn tong de zoute smaak had geproefd van het onherstelbare. Zoals sommige mensen spreken over zuiverheid, mensen die zichzelf altijd superieur beschouwd hebben ten opzichte van de gedomesticeerde varkens. Zoals sommigen spreken over vrijheid, die hun kettingen verafgoden en opblinken; zoals sommigen over de liefde spreken, en niets anders liefhebben dan hun eigen schaduwen; of over offers, die niet voor niets hun kleinste vingers zouden afsnijden. Of over kennis, die zichzelf vermomt. Net zoals het onze grote zwakte is om te spreken om niets te zien.

Dit zou een zwak surrogaat zijn, net zoals de ouden en zieken gewillig spreken over slagen gegeven of ontvangen door jonge en gezonde mensen.

Heb ik dan het recht om te spreken over deze andere oorlog - diegene die niet enkel ondergaan wordt - wanneer hij misschien nog niet onherstelbaar aangestoken is in mij. Terwijl ik zelf nog steeds met schermutselingen bezig ben? Zeker, ik heb amper het recht. Maar “amper het recht” wil ook zeggen “soms de plicht” en bovenal “de behoefte”, omdat ik nooit genoeg bondgenoten kan hebben.

Ik zal proberen spreken over de heilige oorlog.

Moge hij onherstelbaar uitbreken! Nu en dan breekt hij goed uit, maar nooit voor lang. Bij de eerste schijn van overwinning, vlei ik mezelf met triomf, en speel ik de rol van de vrijgevige winnaar en kom ik in het reine met de vijand. Er zijn verraders in het huis, maar ze lijken op vrienden, en het zou zo onaangenaam zijn om ze te ontmaskeren. Ze hebben hun plaats bij de open haard, hun zetel en hun pantoffels; ze komen af wanneer ik slaperig ben, geven me een compliment, vertellen een grappig of spannend verhaal, of geven bloemen en snoepjes, en soms een mooie geveerde hoed. Ze spreken in de eerste persoon, het is mijn stem die ik geloof te horen, het is mijn stem die ik geloof uit te zenden “ik ben …, ik weet …, ik wil …”, die tegen me schreeuwt “niet doodgaan, we zijn van hetzelfde bloed”, abcessen die janken “wij zijn je enige goede karaktertrek, je enige waardevolle schat, blijf ons dus voeden, het kost je helemaal niet zo veel!” 

En ze zijn met velen, en ze zijn charmant, ze zijn zielig, ze zijn arrogant, ze chanteren, ze verenigen zich, maar deze barberen respecteren niets - niets echts, bedoel ik, want ten opzichte van al de rest, zijn ze vastgebonden in respectvolle knopen. Het is door hen dat ik vorm krijg, het zijn zij die de plaats innemen en in het bezit zijn van de sleutels van de kast met toegang tot de maskers. Ze vertellen me “we kleden je aan; hoe zou je je anders netjes kunnen presenteren in de grote wereld zonder ons?” Maar ohhh, het zou beter zijn om naakt door het leven te gaan als een larve!

Om deze legers te bevechten, beschik ik slechts over een klein zwaard, nauwelijks zichtbaar voor het blote oog, snijdend echter als een scheermes, en erg dodelijk. Maar zo klein eigenlijk, dat ik het op elk moment verlies. Ik weet nooit waar ik het laatst gestopt heb. En als ik het heb teruggevonden, voelt het zo zwaar om te dragen, en moeilijk te hanteren, mijn dodelijk kleine zwaard. 

Ikzelf, ik kan maar een paar woorden zeggen, en ze lijken meer op kreten, terwijl zij zelfs kunnen schrijven. Er ligt er altijd wel een in mijn mond, te wachten voor mijn woorden wanneer ik iets wil zeggen. Hij luistert en houdt alles voor zichzelf, en spreekt in mijn plaats, met mijn woorden maar in zijn eigen vuile accent. En het is aan hem te danken als ook maar iemand aandacht aan mij besteedt of denkt dat ik intelligent ben. (Maar zij die weten worden niet voor de gek gehouden: kon ik diegenen die weten maar horen!)

Deze spoken bestelen me van alles. Hun diefstal gepleegd, is het makkelijk voor hen om me medelijden te laten voelen voor hen. “We beschermen je, we uiten je, we promoten je. En jij wil ons vermoorden! Maar je vernietigt enkel jezelf wanner je ons afwijst, wanneer je ons uitscheld, wanneer je ons wreedaardig op onze gevoelige neus slaat - wij, je goede vrienden.”

En het vuile medelijden, met zijn lauwheid, komt om me te verzwakken. Tegen jullie, spoken, al het licht! Dat ik de lamp aansteek en jullie je kop zullen houden. Dat ik een oog open en jullie zullen verdwijnen. Omdat jullie gebeeldhouwde leegte zijn, geschilderde grimassen van leegheid. Tegen jullie, oorlog tot het einde. Geen medelijden, geen tolerantie. Een enkel recht: het recht om meer te zijn.

Maar nu is het een ander lied. Ze voelen zich ontsluierd: dus doen ze alsof ze zich verzoenen. “Inderdaad, jij bent de meester. Maar wat is een meester zonder dienaren? Houd ons op onze bescheiden plaatsen, we beloven u te helpen. Hier bijvoorbeeld: stel je voor dat je een gedicht wil schrijven. Hoe zou je het doen zonder onze hulp?”

Ja rebellen - op een dag zal ik jullie terug op jullie plaats zetten. Ik zal jullie onder mijn juk brengen, jullie voeden met hooi, en jullie elke ochtend verzorgen. Maar zolang jullie mijn bloed zuigen en mijn woorden stelen, oh! zal het beter zijn nooit gedichten te schrijven!

Aanschouw de vrede die mij wordt aangeboden: mijn ogen sluiten om de misdaad niet te zien. Zich ergeren van ochtend tot avond om de steeds gapende dood niet constant te zien. Zichzelf al als gewonnen te beschouwen vooraleer zelfs nog maar te beginnen met vechten. Vrede van leugens! Zich settelen in zijn eigen lafheid, aangezien iedereen het doet. Vrede van de overwonnene. Een beetje veiligheid, een beetje dronkenschap, een beetje godslastering, voor een grap, een beetje valse make-up, waarvan men een deugd maakt, een beetje luiaardij en fantasie - en zelfs veel, als men een artiest is - een beetje van dat alles, omgeven door een patisserie van mooie woorden, dat is de vrede die me wordt voorgesteld. Vrede van de omgekochte! En om deze schaamtevolle vrede te beschermen, zou men alles doen, men zou oorlog voeren tegen zijn medemens. Omdat er een oud, gekend en zeker recept bestaat om de vrede met zichzelf te behouden: het altijd beschuldigen van de andere. Vrede van verraad! 

Je weet nu dat ik wens te spreken over de heilige oorlog.

Hij die deze oorlog in zichzelf heeft verklaard, is in vrede met zijn medemens, en hoewel zijn hele bestaan het veld is van de meest gewelddadige strijd, heerst er in zijn meest innerlijke diepte een vrede die meer actief is dan alle oorlogen. En hoe meer deze vrede heerst in zijn diepste diepten, in die centrale stilte en eenzaamheid, des te gewelddadiger woedt de oorlog tegen het tumult van leugens en de ontelbare illusies.

In deze enorme stilte, verduisterd door oorlogskreten, verborgen van de buitenwereld door het voorbijgaande waanbeeld van de tijd, luistert de eeuwige overwinnaar naar de stemmen van andere stiltes. Alleen, de illusie overwonnen van niet alleen te zijn, alleen, hij is niet meer alleen in alleen zijn. Maar ik ben gescheiden van hem door deze legers van geesten die ik heb moeten vernietigen. Mag ik mezelf op een dag vestigen in deze citadel? Op zijn wallen, laat me tot op het bot verscheuren eerder dan het tumult toe te laten in de koninklijke kamer!

“Maar zal ik doden?” Vroeg Arjuna de krijger. “Zal ik hulde brengen aan Caesar?” vraagt een andere. Dood, krijgt hij als antwoord, als je een moordenaar bent. Je hebt geen keus. Maar als je handen rood zijn van het bloed van je vijanden, zorg er dan voor dat er geen enkele druppel de koninklijke kamer bespat, waar de onbeweeglijke veroveraar wacht. Betaal, krijgt hij als antwoord, maar zorg ervoor dat Caesar geen enkele blik krijgt van de koninklijke schat. 

En ik die geen ander wapen heb, ik die geen andere munt heb, in de wereld van Caesar, dan het woord - moet ik spreken?

Ik zal spreken om mezelf tot de heilige oorlog op te roepen. Ik zal spreken om de verraders aan te klagen die ik gevoed heb. Ik zal spreken zodat mijn woorden mijn daden moge beschamen tot de dag komt wanneer een vrede omgeven door donderslagen heerst in de kamer van de eeuwige overwinnaar.

En omdat ik het woord oorlog heb gebruikt, en omdat dit woord tegenwoordig niet langer een geluid is dat beschaafde mensen maken met hun monden, maar nu een serieus en zwaar geladen woord is geworden, zal het begrepen worden dat ik serieus praat en dat dit geen lege geluiden zijn die ik maak met mijn mond.

Geschreven door René Daumal in lente 1940

The innocent one behind the imitation

Have you ever experienced this feeling where you sense that your response to the situation was a complete imitation?

An instant sort of self-awareness of the fact that you were unconsciously playing out an act that was not you, an act informed by the behaviour of another person or influence.

It could be that you copied this act from a film, a friend’s mannerisms, a woman walking by on the street, a commercial, …

A detail important in this quite particular moment is that it was the sudden-ness of the act itself unrolling without a conscious decision to do so that served as a shock that awakened you from this automatic act.

The moment of the unconscious act made you conscious of your own unconsciousness by the emotional effect it produced in the noticing.

So if there are acts unconsciously springing from me, who or what is the noticer of these instances?

To me, it feels like there is a more innocent, a purer ‘me’ behind those acts.

This innocence tends to bring about an emotional craving of returning, a melancholy of please allow me, to a realer state of being.

What is in front of this innocent one?

Can I stay in front?

"The Phoney Planet": Malaysian backpacker story

One of the good things about Facebook is that you can set it up in a way that it can serve you as a source of constant inspiration every time you open it by following those people who intrigue you.

A line I found a while ago on the page of a new friend was:

“Having perfected our disguise, we spend our lives looking for someone we don’t fool.”

The line has been stuck in my head ever since.

I believe this quote underlines very well an element that from my experience makes a teacher a teacher, and I feel I’ve been fortunate to have met many humans whom I could not fool.

Teachers of this kind have crossed my path randomly on the street, in coffee bars, during travels. For some I travelled to meet them, others I encountered - one could say - in more serendipitous circumstances.

To give an example, once I felt an urge and necessity to travel to Kuala Lumpur in Malaysia to learn about mindfulness and movement meditation in a Buddhist school. I planned 3-4 days before the event for leisure and getting to known the city.

To plan those days without much hassle I decided to rely on the “The Lonely Planet,” a best-selling travel guide.

Orienting myself quite hurriedly through the crowds with this book in hand going to the next place-to-be, an unknown local man decided to stop me in my tracks.

He tapped me on the shoulder and asked me in remarkably well spoken English: “where are you going so fast?”

I told him about my plans in visiting the city and he returned: “aha, so you are a backpacker?”

I said I was, and immediately he got back at me in an unexpected aggressive tone saying that there are no backpackers anymore. He proposed to go drink a coffee in a bar that was not on that map I carried.

My first thought was that this man was a disturbance of my plans, that he was in my way and that I didn’t have time for this. Above all, how could I know if this unknown man could be trusted and wasn’t some kind of scary …-path so often mentioned in the news.

Clearly he noticed my confused internal dialogue. My inner indecisiveness was turning my face into a shape that communicated a “please mind your own business, I don’t trust you”-energy.

He realised he needed to find something fast that would convince me to drop my Lonely Planet plans or I would be gone. So he started explaining that he had a theory about backpackers, that he was even writing a book about.

What he told me intrigued me so I said yes to his request but only for an hour because I already had plans.

A couple of minutes later we were in a small shopping center in a mundane bar drinking an over-sugared local tea.

He told me he had some questions for me, the first one was: “how do you like the Malay people?”

I told him they were very friendly, happy-looking, always smiling to me. They seemed happier than the drowsy people in Belgium. So yes, I said, based in my first encounters I liked them.

Then he proceeded: “Now look around here in this bar. What do you see? Do you see the same here?”

I looked around and had to admit, I noticed nothing like it. All I saw were the same worn-out, worried, shady-eyed faces that so often drained my energy levels in the place I grew up in.

“Why do you think all you saw were friendly, smiling, happy faces?”
“How did you find those places you visited?”

I told him I went by some places on the Lonely Planet maps.

“AHA! The devil!”, he said.

I felt myself exposed in some way. While at the same time, I had an immediate feeling of disillusioning, realising that I had been walking around with blurry lenses covering my eyes.

I told him, that of course these people seemed so friendly, happy to me. All of the people I had met until now were treating me like the big tourist I was. I did not see their masks. The people I had met in those coffee bars and touristic places were also either fellow-tourists or they were serving them.

It was one of those important instances where I felt cheated by my own eyes.

This local proceeded to tell me that he made this observation years ago when he saw a trend in the travellers that were visiting his country.

He noticed that at a certain point backpackers turned into tourists and the true backpacker, the flâneurs, became a dying breed.

And much of it was the result of the impact of that devilish “Lonely Planet” guide and the now constant dependence on internet access.

He continued saying, “Travellers don’t look around anymore, they don’t see with their own eyes, they don’t get lost. They are all rushing to see the same things on their travel, they all express exactly the same things about their travels. They return hime with the same pictures, they have the same stories. They are always rushing. They need to have a good time. Everything is planned out from the moment they step on the plan, and with this all is lost. They do not experience their travels, the experience is already decided for them.”

“Some people have travelled the whole world like this,” he believed, “probably live out their whole life like this.”

“But, the sad thing is that they have seen nothing for themselves. They did not go on a travel, they went on a tour. But life is not to be lived like a tour.”

I felt quite embarrassed and sad about lost time living in this state, because I had to admit that much of what he said described very well the automatic mode I had been in myself.

Simultaneously I felt free, freed from a layer of conditioning, free from my plans for the next days.

I promised myself that I would try to never allow myself to travel in this way, even when walking around my own city at home: to sign a sort of inner contract with myself to keep a constant watch of my manner of looking at the world and to get alerted when I was seeing reality too much from the experiences coloured by others.

To be more like the wandering flâneur allowing the world to come to him without plan and expectations.

After our conversation I thanked him for stopping me on my tour.

He told me he was writing a book about his observations, his own guide for backpackers one could say:

“The Phoney Planet.”

I don’t know if this man ever finished his book, but I’m quite sure he’s still fooling with those poor travellers on their well-planned tracks.

Tension, what do you want from me?

Sitting here with my book in hand I notice a slight tension in my shoulder. I see that I’m holding my elbow up a bit so I relax it. Still my shoulder seems a bit too tense just to be holding a book. I focus more of my attention on it realising that gravity wants my shoulder to drop down and rest on my ribcage. Still something resists.

As my attention grows within this tension, the resistance manifests itself as subtle, almost unperceivable, multi-directional activity of micro-motions.

I ask myself: what does this tension demand of me? What does it ask that I am not giving it? Or opposite, what did I ask of this tension before I became aware of it?

It would almost appear as if this tension wants to communicate something, similar to two people who in an argument try to convince one another of the validity of their point of view.

Would it be enough to give it my full attention, to direct all my capacities on listening to this tension? Or does it need something else?

Tension, what do you want from me?

Unseen learning in learning

London Fighting Monkey workshop October 2018.

“Let’s do coordinations,” Linda said.

Linda proceeded to show a new coordination inviting us to try.

From the first moment all of us where lost… if I can say so for the group.

This is the moment I always look forward to, while at the same time something in me hates this moment.

It is this moment between the first showing and my first try.

It is in this moment that lot can be seen.

From the inside out of course I observe what is being shown.

There is however another loop of observation: I can observe my observing.

I observe what is shown, while at the same time I can observe the fact that I observe.

Within this there is a lot of information, and not all of it can be taken at once.

It is part of the unseen within my experience of that particular universe of learning something new.

And we almost never look at it, while within that moment are to be found the secrets to many of our challenges.

There is a valuable insight to it when the teacher has both the nerve and the energy reserve to not explain everything to those present by step-by-step explicit instruction.

It’s also more vulnerable. The teacher could very well make it clear within minutes that he knows more and can do more than the others. It is an easy ego-fix that many teachers fall for.

However it cheats all of those present from a crucial element of the learning process.

The more I observe myself observing in those moments, the more I feel like a cheater when I feel like I know something after someone told it to me, after reading pages and pages of books without taking my own notes and actively thinking about it.

I have started to become very alert when I am being “clever” or am around “clever” people.

Can we really say someone is “learned” when you did not digest it for yourself?

It reminds me of the feeling I had when my teachers in economics school, who had never started their own business, gave long lectures about how markets work.

There was only a certain part of them that was talking, not their whole being.

So what then, makes learning learning?

De-Conditioning Training

Being a co-owner of a gym now for over 5 years, many people have come up to me with the question of how to get in a better shape.

Often this shape implies a specific form - the form of the times - and additionally one of the desired attributes coming with this shape is having better stamina as it is believed to bring more energy.

The route most taken for this aim in gyms would be to do "conditioning training". In this way the physical condition you are in will allow you to do more of the things you want to do.

However there is an other type of conditioning that is often overlooked: our psychological conditioning.

In short we could say that this is the way we react to things in our daily life. And it is the source of many of our hidden energy leaks.

There actually should not even be made a separation: our psychological conditioning shapes our physical form: habitual tensions becomes chronic and sculpt our human appearance and influence our energy management.

So what if we turned the equation around and instead of doing a metabolic conditioning circuit, we would do use physical conditioning situations to shine light on our conditioned reaction patterns?

We could observe:

 • How do you react to learning something new?

 • What are your typical emotional response?

 • How do you talk to yourself?

 • Where do you store physical tensions?

 • Where does your attention go in stress? In relaxation?

By observing objectively conditioned patterns,
"I am now telling myself that I can not do this."
"I feel tension growing in the muscles around my shoulders."
"I am now feeling angry."

And not attaching to the story (this reaction is because of..., and because once this happened..., and...) often added on top of it… we start to create an opening where change might be possible.

Because we try to not identify with the automatic responses, a potential new choice - or inner citadel as the stoics call it - for a more conscious response to the situation becomes a possibility.

Staying conscious of your states during struggle carries an opportunity to observe behavioural patterns that are part of conditioned reactions that below our consciousness deplete energy.

Our conditioning sucks our energy.

Often these same reactions are also present in simple daily activities. Most of them get re-played unnoticed.

Through training we create a safe climate where our conditioning can be exposed, observed and in the long run transmuted towards more beneficial choices in daily life.

Instead of - (or on top of) - training to have better conditioning, we train to become less conditioned and lose less energy.

Do not start a practice if you cannot do the dishes

Dirty dishes and cups scattered all over the kitchen.
i noticed them. But internally i decided
i’ll do it later.
i tell myself i have more important things to do:
i have a practice.
i explain to myself: i am going to the Mountain. (the daoists also say that)
i do my morning form
it’s like a cleaning for my body and my mind. it’s really great.
it grounds me.

i come home from the park.
still the dishes are not done
and still
i do not have the time for it.
now it is time for my journaling practice.
i sit myself down in my special sitting position
and write down my thoughts.
i do it the automatic writing way - i got that from Carl Jung,
i proudly tell myself.

After fifteen minutes, what wanted to be written
dries up,
and i think maybe now i should do the dishes?
Not yet, i tell myself.
i want to learn more about the
metaphysics of imagination of Ibn Al Arabi.
nothing really can be more important than that!
i read a little in my new big tome of a book
and take some notes to clarify these complex sentences a bit
for myself.

i take note of the time
and realise i have some sessions with clients and a meeting with my partners.
ahhh, my day starts to unfold.

One of my sessions was online with a new client,
i explain to him
the value of practice
how it’s like a cleaning of our psychophysicality,
of our physical and mental conditioning,
i tell him about “The Korean Friend”,
a central story about practice within Fighting Monkey research.

In the evening i return home.
For some reason i enter the apartment sensing
an angry energy.
My girlfriend looks me in the eye,
arms crossed.
i sit down and ask her
”what’s the problem?”
She points at the kitchen.
i go look and
see the complete mess.
it always seems more than i had imagined it to be.
i tell her
i’ll do it right away
first i want to arrive a little bit.
i tell her
it will be done by the end of the day.
She gets angrier.

i decide to start cleaning
those damn dishes.
i sense my lower back tensing
and get even more mad.
my thoughts going all over
why does everything have to be cleaned all the time?
why can’t i just clean it when it starts to bother me?

In the evening i sit down
in silence
and see the idiocy of this repeating scene,
this day must have happened dozens of times.

Thank God i have a practice
or maybe I would never have noticed it!


All teachers serve me short time before they kill me

i see blurred.

When the blurredness returns
i see
what/it
is doing

i am, as i see
through it i learn

what and what not
who and who not
where and where not
how and how not
when and when not
it, not it

the blur speaks to me
it forces me
with exclamation to
get in conversation with

my most inner.

The blur is my friend
my protection from fiend.

i must follow
or i forever stay in,

blaming out
while in
where provided me all the tools
to break through,

beyond that what
convinced the blur to take my vision
and provide me
a teaching.

More i allow
to live behind blur
more i disconnect
my most inner

from those
that
where
what
it

i was put out to
come in communication
with.

The blur is
my teacher
also possible death.

All teachers should
serve short time,
before they turn to
make me ill, eventually...
kill
Me. 

Will I listen?

Sick, bad luck, 
accidents, serendipity,
meetings, good luck,
the signs

All are
there
for me to blur
my current essence
of organ perception
from where I rise
up again.

Only then,
I
can become.

You are your own shaman now

“You are your own shaman now,” my teacher Inge told me when we were discussing tribal dances and their roles.

Inge explained during my recent trip to Oberaudorf to me that he had lived with indigenous groups in Darwin Australia for a while when researching in the most primal of contexts the theories on the connection of man and nature that he had received from his own teacher.

Beautiful Oberaudorf, Germany.

When I shared with him the effects I’d felt when practicing tribal-dance inspired coordinations he told me that it is a beneficial practice but at the same time I have to realise that in these tribes “the shamans had many dances for many different purposes and that the goal was always that each individual finds his own dance.”

This line sticked with me right away and in the subsequent sessions I had with my clients it started to make more and more sense how the ideas and goals of tribal dance and the principles and methodology I’d learnt from Inge intertwined.

To give an idea of what happens in these sessions I will share the basic setup: the client lies down on the floor, always in the same standard position, with the legs ninety degrees bent. Through observation of body language, mimicry, micro-movements blushing of the skin, voice, etc. I guide the individual towards a deeper perception of where the body wants to breathe and move. 

In a recent session the client started to move subtly with the toes so I asked if she was aware of it and maybe wanted to move a little bit more there, which she did. The movements started to become a little bit bigger and more intense and more freedom was noticeable in the dynamic of her body. Eventually the movement that erupted from this initial micro-movement was a shake from the pelvis rotating the upper part of leg internally and externally at a powerful pace with the leg completely off the floor. This took about half a minute before her leg relaxed again, fell on the floor, and she recovered with some deep breaths.

What triggered me with excitement when witnessing this burst of spontaneous movement happening is that this movement was almost an exact replica of a movement I had been practicing as part of a Tai Ki Kung form that I had learnt from Jozef Frucek another one of my teachers who founded Fighting Monkey Practice.

And this was not the first time. I had seen many times before how clients of mine, and me myself in a state of self-regulation exhibited - in a completely spontaneous or I could say instinctive manner - movement breakthroughs that are part of these ancient forms and dances of movement arts.

It brought me back again to something that Jozef had told me so often: 

“Look behind name and form.”

He told me more than once that practicing the forms can both “heal you or destroy you.”

And I sense, from the observations I’ve made that both of my teachers are pointing towards the same direction: to look within the symbol that these ancient methods and practices are, symbols that have been around for so long:

What is it in me they are trying to recover? 
Which ideas are carried within these forms, these dances? 
Of what messages are they the symbol?
What is this heritage in motion trying to provoke in us?

The same shaking of the limbs I’ve seen as spontaneous reactions in the self-regulation happening in Vegetative Training, I saw as executed movements in forms and dances. 

It seems that both, from a different angle, are trying to create in us to the same effect and work on us as a reconciling force in order to resolve the contradictions that are saved within our body from past experiences.

One way is to move in order to ‘remember’ and 'return'. Another way is to allow in order to move. 

How I see from my current understanding, is like this:

You work the form, so the form will work on you.
When the form works on you, you work what is within the form.
When you work what is within the form, you leave the form behind and cultivate it in every form.

Returning to the statement that the form can also destroy you, I feel it must be what happens when we get attached to the forms of the thing instead of what is contained by the form.

The form then becomes like an end in itself instead of the means it was always intended to be.

It is the case we see so often where the “shaman” with his many dances never found his own nor wishes for his pupils to find their own. 

Why would he? 

They would not need their shaman anymore as they became their own…

 

Teaching without teaching: the indirect method of education

A couple of weeks ago I went to a lecture that attracted me through the name that the teacher gave it, he called the lecture "Developing Common Sense." In this lecture, the teacher - Rik Vermuyten - compared intellect with intelligence. We went over the elements that make up more intellectual thinking and intelligent thinking. We talked about what was the oldest, more developed and more recent way of thinking.

Intuition and instinct were talked of as parts of intelligence or common sense - they work more expansive ('more Yin')- while ratio is part of intellectual thinking, and works more restrictive ('more Yang').

screen-shot-2016-11-05-at-10-29-25.png

At most schools the predominant way of education is developing intellect - or what the teacher called uncommon sense - which from being more restrictive, leads to a decline in creativity, growth and development of the student. If the student doesn't complement his traditional school education with other things.

Freehand drawing exercise, as reproduced in New Methods in Education (1899), through Stephen Ellcock’s excellent facebook page

Freehand drawing exercise, as reproduced in New Methods in Education (1899), through Stephen Ellcock’s excellent facebook page

The teacher used the imagery of intelligence thinking as seeing the unity in reality, while intellectual thinking is about dividing reality - putting it boxes. Both have their uses of course, and without the latter we would not have a scientific method. But he emphasized that if you do not return to seeing the unity - the whole - in things, you give value to the differences (the boxes) - and you take these differences seriously. And that is where it becomes dangerous.

In line of the above, a recent practical read on Gurdjieff's exercises to develop self-observation and self-remembering compared knowing something with understanding something:

"Understanding is defined as the resultant of knowledge ánd being.

"When we begin to understand what we did not understand before, there is the chance of change precisely through the understanding.

"Man is a self-developing organism which means that man cannot develop under compulsion but only through internal freedom, which is one's understanding (knowledge + being) that a man can evolve."

And it is this internal freedom element that I feel is what is missing in most teaching. This teaching without telling, that attracted me towards certain people and has intuitively told me to keep away from others.

With this lecture in mind and the experiences I've had with my own teachers I started to ask myself a question I've been asking myself for a while now: which one of the teachers I've met had this 'common sense?' And subsequently,

What is a good teacher?

At the moment, I feel writer Henry Miller comes closest to defining the type of teacher who teaches (without realizing he is) teaching when describing an old friend his as a "Living Book":

"Without being in the least aware of it, I was receiving from this man my first real schooling. It was the indirect method of education. As with the ancients, his technique consisted in indicating that "it" was not this, not that. Whatever "it" was, and of course it was the all, he taught me never to approach it head on, never to name or define. The oblique method of art. First and last things. But no first and no last. Always from the center outward. Always the spiral motion: never the straight line, never sharp angles, never the impasse or cul-de-sac.
Yes, Lou Jabobs possesses a wisdom I am only beginning to acquire. He had the faculty of looking upon everything as an open book. He had ceased reading to discover the secrets of life: he read for sheer enjoyment. The essence of all he read had permeated his entire being, had become one with his total experience of life."There are not more than a dozen basic themes in literature," he once said to me. But then he quickly added that each man had his own story to tell, and that is was unique. I suspected that he, too, had once endeavored to write. Certainly no one could express himself better or more clearly.
His wisdom, however, was the sort that is not concerned with the imparting of it. Though he knew how to hold his tongue, no man enjoyed conversation more than he. Moreover, he had a way of never closing a subject. He was content to skirmish and reconnoiter, to throw out feelers, to dangle clues, to give hints, to suggest rather than inform. Whether one wished it or not, he compelled his listener to think for himself. I can't recall ever once receiving advice or instruction from him, yet everything which issued from his mouth constituted advice and instruction ... if one knew how to take it!"
- Henry Miller, Chapter Living Books in The Books In My Life

What, in your experience, are the qualities of a good teacher?

Habitual posture. Habitual emotion. Habitual thought.

Observing people has always been one of my favorite pastimes. I enjoy setting myself down with a book in a local café, pretend that I'm reading and then take a look at how the bartender is stressing out over clients, how people are enjoying or disliking listening to the story of a friend, people fighting verbally in cycling traffic, awkward situations of people meeting an old friend they would rather avoid today, other observers realizing you're also observing, all of that... I love it and every time it teaches me something.

Recently, this fascination of observing people's daily behavior has gotten a bit more specific through the stuff I've been reading and the teachers I've met formally and on the streets. My observation has shifted towards the physical behavior of people: the postures they hold, hand gestures they use, their facial expressions, what parts they are holding when walking, etc.

What I try to do often, is when a certain posture intrigues me is try to mimick it and observe how it makes me feel or what I associate with that posture.

I have been focusing my attention on different closed and open positions - both static and dynamic - and what they communicate to me, and maybe communicate in a universal way that everyone intuitively understands.

Better than to explain it, you can test for yourself with some of the artworks, pictures and videos by either putting yourself in these postures or observing your first associative thoughts with the postures. Observe some of these paintings for example:

Nick Cave's posture and facial expression during this song:

Compare this to what the following communicate:

Or Jack Lalanne "working out his face" and Henry Miller's general playful open posture and mannerisms all over his documentary:

Also, one example everyone probably has heard of, is the test of the 'fake smile' research where they showed that holding a stick between your teeth - creating a fake smile - showed "physiological and psychological benefits from maintaining positive facial expressions during stress."

Further, one of my "street" teachers once shared with me that he used simple coordinative movements to relax people who were suffering form high stress and tension in a psychiatric hospital.

George Ivanovich Gurdjieff in his "Work" spoke about his method of using movement as a way to bring about certain thoughts and feelings:

"You ask about the aim of the movements. To each position of the body corresponds a certain inner state and, on the other hand, to each inner state corresponds a certain posture. A man, in his life, has a certain number of habitual postures and he passes from one to another without stopping at those between."

A student of Gurdjieff, Jerry Brewster, in his Loft Tapes of group work sessions, explains it in a compelling vicious cycle of our habits. He shares that

"Our habitual postures are connected to habitual emotions and habitual thoughts in a strange dance - if you have a certain association, then you take a certain posture and have a certain feeling, so it's very difficult to think anything new, to feel anything new, or to sense in a new way - if you try to change it's impossible because each center is supported by the other two."

Further, if beyond the intuitive understanding of this you want a scientific backing of this subject, Stanley Keleman has spent a lot of research on this topic that he named Emotional Anatomy.

Image from Keleman's Emotional Anatomy.

Image from Keleman's Emotional Anatomy.

Jerry Brewster talks about the importance of struggling with these habitual reactions physically, emotionally and mentally to make a change - to break this habit loop:

posture > emotion > thought

thought > posture > emotion

emotion > thought > posture

Brewster proposes that, "if I can interfere with a posture then I find I'm free of both the emotion and the thought tied to that posture."

The first thing is to become aware of our postures we go back to when we have certain thoughts or emotions - this is where Gurdjieff claims that the problems lies because we do not know what our habits are but to me this is also where the fun part begins: from observation, you start to observe what your habitual postural habits are and start to play games with it.

Gurdjieff suggests that

"Taking new, unaccustomed postures enables you to observe yourself inside differently from the way you usually do in ordinary conditions."

Therefore ways of using this knowledge in your daily life could be:

 1. to play through self-observation with your postural habits and the associations and identifications you make with these
 2. you can practice open static postures and dynamic movements to create the effect you'd like to evoke

For both of these it would mean that you will need to become aware ("to stop sleeping") of your existing habits, and in best case that an honest and caring (group of) partner(s) helps you to become aware.

A couple of examples of the work of people I've met who promote this practice using movement as a tool I shared below.

Moving Beyond Movement Practice: Experiences Of A Client With Autism

What follows is a conversation with Brent during one of our sessions. Brent is a person I have been working with for a while now who has been diagnosed at a young age with autism.

Before we started the session he came with his usual “I don’t feel like it to today.” After 5 minutes of struggling to balance on a wooden ball, he shook it off and we went for it. We worked a little bit on expanding the breath and internally sensing the body, looking for what kind of spontaneous movements he wanted to do.

Then we went to the park to observe how nothing in nature is perfect or symmetrical, therefore perfectionism is maybe not so natural. While observing how ugly the tree was in front of us this season, we did a standing practice where we ‘protected our fire.’ After doing about 15 minutes of this practice he said to me:

“it is wonderful to notice that you can look at your fire, but also beyond it, and also to the left, to the right, but it is too easy to fall into just looking at it from the front and forgetting all that is past!”

Screen Shot 2018-03-14 at 12.38.25.png

Yes, Brent has a remarkable way of expressing himself so I will let him do the talking. Here is a transcript of his recent thoughts on our way of working together:

“You have to learn to let go.” These are the words they have been telling me since the beginning. You have to live more in the moment. You have to learn to accept. But these are one those things that you cannot communicate in words… It just is not possible!

For example, one week ago I had a quarrel with my girlfriend. Some things had happened in her life and finally she will now do some of the things I once advised her to do, but of course not because I told her: because she  now has had a couple of experiences through which she understands it herself and realises it is like this and that, not because someone else told her - through her own experience!

And that is something I noticed in my experiences with psychiatry, there you totally do not get this. There you receive the experiences of other people or “we are psychiatrists or psychologists and we know it should be like this.” But this does not help me because I cannot just accept it like that! A human being has to discover it himself, I have to have the experience myself to know: “this indeed is the way!” Frustrating!

I really find it regrettable that I was not able to do something like this when I was 11. Because I really have something with movement I’m now realizing. There are people who do not have any affinity with movement but I do and I easily make connections through movement and subsequent reasoning in my head so for me it kind of is the perfect combo. I do notice now that I can move my body and at the same time deeply put in multiple things and connect them as you do in your way of working.

167 Likes, 15 Comments - Olivier Goetgeluck (@goetgeluck) on Instagram: "Coordinating with Brent. Brent is autistic. He was one of our first members in the early days of..."

But I really wish that when I was 11 and had fits of anger, that there was someone who said “come, let us use these things for something else and let us ‘physically reason’ how you are feeling.” I find it a bit sad that I only find out about this later in my life but it is what it is and maybe it also is no coincidence. Maybe I had to have those other lesser experiences to realise that this does work for me to then… who knows… do something with this myself to help others.

Besides, I also do not really know if this way would work with the autistic people of my group where I live because maybe they would not find enough connections with the movements. Because I tried to explain “how do I define what Olivier does?” and then there comes ‘movement’ and… It just is not easy to put it into words.

For example, a couple times they did yoga sessions with the group but in the end everyone fell asleep and that is not the purpose. One girl of the group did tai chi but it gave her stress. But that is, I think, all because they do not find anything beyond it, they do something and yes they do it, but they cannot pull it out of its context and bring to to their own context. And that is so unfortunate.

Also disappointing for me is to observe that very little of the autistic people I know work on themselves. Few go to a therapist, and this by the way is also a form of therapy for me. Little work on developing themselves causing them to remain stuck in the same bubble.

Waves of the ocean, extremities of my body

The waves crashing at the extremes of the big pond of water as the expression of the core of the whole. The outside, exterior appearance an expression of the inner going-ons, together forming the whole without form.

Wholeness coming from the dynamics of the thing, the constant changing with and of the all. Seeing the whole in the form of the one, and from the one understanding the whole. The one in transit, in flux, streaming, flowing as it always will: communicating in this way the laws the whole entails. Universally see-able, deep attention making it noticeable, observable and obvious at each and every moment.

Playa Transito, Nicaragua

Each that is part of this whole, a product of its functioning by the same laws as each and every other thing in it and of it. Man is as nature, is of nature, is nature and nature is in man.

What do the waves tell me? I am the whole pond in myself, what are my waves wanting to crash to the extremities of my body?    

Written in Nicaragua, Playa Transito, 2017

What is Movement vs movement?

What is Movement vs movement?

"What is Movement?" Joseph Bartz asked in his last video.

What is the difference between Movement with big -M and movement with small -m? 

A good question now that more and more people are spending hours per week on movement practice.

This question on Movement for some reason reminded me of Baudelaire who said: 

"One should always be drunk. That's all that matters; that's our one imperative need. So as not to feel Time's horrible burden that breaks your shoulders and bows you down, you must get drunk without ceasing. But what with? With wine, with poetry, or with virtue, as you choose. But get drunk."

Read More

Interview on Vegetative Training with Inge-Jarl Clausen

Everybody knows that experiences influence us. So then Wilhelm Reich, he believed that experiences influence our body, our physiology. He believed that emotion is adaptive physiology is the vegetative system: that the experiences of life are stored in the body. That experience from life already from childhood characterises our biology so we never become the one we should have been because of things that happened to us.

Read More

When the practice does not make sense anymore: why do you practice?

"It does not make sense! I don't know anymore why I do it..."

A woman I work with told me yesterday that lately it did not make sense anymore, this practice. She did not know 'why' she was doing it. There was no logical answer coming up when asking herself this question so she lost motivation to do any kind of practice and started slacking in practicing what I suggested in her programme, especially the stillness parts I proposed.

Read More